آمار خدمات

آمار خدمات :

آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد میشود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار می رود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن باد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست. و این سه ملزوم و لازمه یکدیگرند. و این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار.

امروزه دانایی بشر منوط به داده ها و اطلاعاتی است که ماهیت سمت و سوی حرکت بشر را بطور کامل تغییر می¬دهند و جهانی که فراروی ما که همانا عصر اطلاعات گفته می شود. اصلا بدون کوچکترین تردیدی می توان اذعان کرد در دنیای امروزی یکی از شاخص های ارزیابی توسعه کشورها داشتن نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت های آماری است.

تفسیر، پردازش، و تحلیل داده ها بعنوان پایه های آمار و اطلاعات از طریق تکنیک های آماری صورت می گیرد. در هر سازمانی برای نمایش کمی و کیفی عملیات های صورت گرفته از داده ها با عنوان اطلاعات خام استفاده می کنند. ولی در بعضی از سازمان های کشور پایگاه داده ها رشد چندانی ندارند و حجم اینگونه پایگاه ها که گاها میلیاردها فیلد را بخود اختصاص می دهد آنطوریکه که می بایست از آن ها بهره برداری نمی شود. این ثروت هنگفت و نفیس به دلیل حجم بالای آن از یکسو و از سویی دسته بندی و ذخیره سازی های سنتی امکان استخراج اطلاعات را با مشکل روبرو می کند این مهم در برنامه ریزی ها اثرات سوء دارد و چه بسا در بحث مدیریت های کلان و تصمیم سازیها و تصمیم گیریها می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد و نباید فراموش کرد اطلاعات طلاست و قدرت نهفته شده در اطلاعات در هیچ یک از شاخص های توسعه یافت نمی شود.

جايگاه آمار در سازمان‌هاي فرهنگي :

امروزه در هر سازمان و تشكيلاتي، مديريت از اركان اصلي فعاليت‌ها، رشد و تداوم موجوديت آن سازمان مي‌باشد، به نحوي كه هر گونه ضعف و نقصان در اين ركن پيامدهاي زيانباري را براي آن مجموعه ايجاد مي‌نمايد. با توجه به سه وظيفه اصلي مديريت يعني سياستگذاري، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري مي‌توان به ميزان اين ركن پي برد. تحقق اين سه وظيفه مهم در مديريت نيازمند طيف وسيعي از آمار و اطلاعات است، به طوري كه بدون در دست داشتن آمار كافي، دقيق و به‌هنگام، سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تعيين اهداف، راهكارها و فعاليت‌ها و در نهايت ارزيابي نتايج مربوطه امكان‌پذير نمي‌باشد. ضرورت اين امر در سازمان‌هاي فرهنگي بر كسي پوشيده نيست، چرا كه ماهيت آمار و اطلاعات به گونه‌اي است كه نه تنها موجب تسهيل امر برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌شود بلكه مديران بهتر مي‌توانند پاسخگوي نيازها و تقاضاهاي مخاطبين خود باشند.