طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز :

ايجاد و طراحي فضاي سبز پارك و باغ در شهرها و مناطق پيراموني آن به منظور گسترش چشم اندازهاي مناسب، ايجاد آرامش رواني شهروندان، بهبود كيفيت هوا، كاهش آلودگي صوتي، جلوگيري از آثار نامطلوب زندگي ماشيني يكي از با ارزش ترين اقدامات سالم سازي و طبيعي تر جلوه دادن محيط زندگي انسان است. طراحي فضاي سبز، پارك و باغ بخشي از چهره مطلوب شهر را مي سازد و يكي از نيازهاي ضروري و پديده هاي مطلوب زندگي شهرنشيني محسوب مي شود.

توسعه فضای سبز :

رشد و توسعه روزافزون شهرها، عوارض مدرنيسم و زندگي شهرنشيني، توسعه هر چه بيشتري كالبدي، كيفيتي و كميتي فضاي سبز و پارك را كه در بهبود شرايط محيط زيست نقش موثري دارد.
محدوديت امكانات تفريحي، آلوگي هوا و صدا، فشارهاي حاصله از كار روزانه و مشكلات تامين هزينه زندگي، آثار نامطلوبي در حيات سالم و فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي شهرنشينان باقي مي گذارد كه با توسعه سريع فضاهاي سبز، دگرگوني هاي اين عوامل نامطلوب انكارناپذير مي شود و احتياجات مردم را در بهره برداري از امتيازات مفيد اين گونه مكان ها روزافزون مي سازد. ايجاد پارك و باغ و فضاي سبز در شهرها و حومه آنها تاثير بسزائي در سرعت تن و روان، فعاليت هاي اجتماعي شهرنشينان تامين اقتصاد سالم كشور، رشد جمعيت، ضرايب هوش بالا و افزايش توان كار و فعاليت هاي مردم داشته و شكل جديد و رضايت بخشي بر زندگي شهرنشينان مي دهد.
احداث فضاي سبز به ويژه در شهرهائي كه آب و هوا و طبيعت خشك دارند و از سرسبزي و هواي سالم برخوردار نيستند و آلودگي هواي تنفسي و صوتي سلامت شهرنشينان را تهديد مي¬كند. از اقدامات غيرقابل انكار مسئولين است. بديهي است كه هدف از ايجاد و طراحي پارك و باغ و فضاي سبز در شهرها در واقع تامين عوامل مفيد و ضروري شهروندان از ديدگاه زيست محيطي، بهره گيري مفيد از اوقات فراغت، سالم و زيبا سازي شهرها، برخورداري از زندگي با نگراني و فشار كمتر و استانداردهاي مطلوب بوده و از ساختارهاي ضروري شهروندان است.
پارك فضاي سبز بايد در راستاي ضروريات زندگي شهري، پاسخ به انتظارات شهرنشينان و تامين الگوهاي باارزش و معني دار زندگي و براساس مفاهيم فرهنگ ملي جامعه صورت گيرد.