مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی فضایی :

مفهوم برنامه ریزی فضایی (Spatial Planning) عبارت است از توزیع متوازن و هم آهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و معنوی در پهنه سرزمین نسبت به منابع طبیعی و انسانی.

- انجام مطالعات، برنامه ريزي منطقه اي (شهري و روستايي) - برنامه ريزي توسعه کالبدي - مطالعات آمايشي، توريسم و گردشگري - تهيه طرح هاي هادي روستايي و ساماندهي عشايري - مکان يابي توسعه سکونتگاهها و کاربري زمين و ساماندهي صنايع دستي - بکارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و پايگاه اطلاعات رقومي جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و مردم شناسي