محیط زیست

محیط زیست چیست؟

يکي از فرايندهاي رشد و توسعه درتعامل با طبيعت و محيط زيست، رشد جمعيت و جوامع بشري است. اين که بشر از چه زماني دقيقاً پا به عرصه گيتي نهاده مورد بحث مي‌باشد. اما آنچه با توجه به قدمت اين کره خاکي مي‌توان به آن پي برد اين است که انسان در آخرين ثانيه تاريخ يک ساعته دنيا پا به ميدان گيتي نهاده است. ليکن آنچه حائز اهميت مي‌باشد اين است که نيمي از جمعيت دنيا در طي نيم قرن اخير روند رو به رشد خود را داشته است.

پديده زيست محيطي با سه اصل با هم وابسته تعريف مي‌شود. انسان متغير از جهات شمار و ذهني، زمان متغير ولي مکان ثابت. شمار انسان‌ها تغيير مي‌کند؛ زمان بدون توقف در تغيير است ولي حدود جغرافيايي کشورها و کره‌زمين ثابت است

بحران محيط زيست که امروزه به يک مسأله جدی و قابل تأمل بدل شده، حاصل دخالت و بهره‌وری نامعقول انسان از طبيعت پيرامون خود است که آن گستردگی و اهميت موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگيخته است.

امروزه اين خطر هست که انسان زمين سکونتگاه و کشت‌پذير خود را به نابودي بکشاند. فعاليت‌هاي بشر بيش از پيش فرا مي‌رود، او با خطاها و کاربرد نابجاي نيروهايش بخش‌هاي گسترده‌اي از جهان را ويران يا بي‌حاصل مي‌گرداند . همچنين آلودگی‌ها درون محدوده و مرزهای يک کشور باقی نمی‌مانند. ضايعات و آلودگی‌های يک کشور به آسانی در کشور همسايه مشکل ايجاد می‌کنند، اين حالت خصوصاً در مورد آلودگی آب و هوا مشهود است. بنابراين، گفتگوهای عمومی در مورد برنامه‌های حفاظت از محيط زيست بر جنبه بين‌المللی آنها تأکيد کرده‌اند.

در اواخر قرن بيستم، مسايل زيست محيطي جايگاه والايي در دستور كار اجلاس بين‌المللي يافته و اذهان رهبران سياسي، مقامات دولتي، دانشمندان، كارشناسان صنعتي و ديگر افرادي كه به نوعي با اين گونه امور ارتباط داشتند را به خود معطوف نمود. متأسفانه با رشد سريع جمعيت و پيشرفت علم و صنعت اوضاع دگرگون شد. كران تا كران دنيا شاهد تخريب گسترده محيط زيست و بهره‌جويي‌هايي پايان‌ناپذير گشت، از اين رو در اواخر قرن بيستم جهان و جهانيان پيامدهاي ناگوار آنرا به چشم ديدند. بنابراين مبحث پيش روي در نظر دارد سياست‌هاي ترسيم شده در زمينه محيط زيست و مسائل آن را مورد بررسي قرار دهد.

زمینه های مطالعاتی و پژوهشی مشاور در محیط زیست :

1. بررسي روشهاي بهبود مديريت كيفيت منابع آب از نظر حفاظت حوزههاي آبريز به منظور جلوگيري از ورود آلايندهها به منابع آب
2. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد nanotechnologyدر تصفيه آب
3. تحقيقات در زمينه كاربرد GISدر تصفيه آب، فاضلاب و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
4. مهندسي بهداشت محيط
5. بررسي جنبههاي بهداشت عمومي آلايندههاي موجود در آب و هوا
6. بررسي راههاي كاهش آلودگي هوا
7. بررسي اثر آلودگي آب رودخانه ها بر خاك و محصولات كشاورزي
8. توسعه مدل شبیه سازی- بهینه سازی با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی در کنترل رواناب شهری
9. راهبردهای مدیریتی فضای سبز