کاهش خطرات و پدافند غیره عامل

کاهش خطرات و پدافند غیره عامل :

مجموعه اقداماتی که انجام می شود تا در صورت بروز بحران، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد. به بیان دیگر هر اقدامی که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل بروز بحران گردد، پدافند غیر عامل می گویند.