شهرسازی

شهرسازی :

عوامل ایجاد شهرها یکی از مسائل مهم است که تا حدودی ریشه در تاریخ کهن و تاریخ معاصر دارد همان طور که می دانیم شهرهای جدید پس از جنگ جهانی دوم الگویی برای کمک به حل مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی شهرهای بزرگ بودند.

درشناخت شهر به دو کارکرد بیشتر توجه می شود؛ یکی اینکه شهرها کارکرد غیر کشاورزی دارند و دوم اینکه اغلب شهر ها به تولید کالا و بیش از آن به مبادله کالا می پردازند؛ یعنی اینکه فعالیت های غیر کشاورزی بر اقتصاد شهر غلبه دارد.

مراحل مختلف طرح شهرسازي به صورت ذیل می باشد :

گام اول : انتخاب محدوده طراحي، تعيين حوزه هاي تاثير گذار و تدوين بيانيه چشم انداز
گام دوم : بررسي و شناخت مطالعات پايه مورد نياز در حوزه مداخله مستقيم
گام سوم : جمع بندي از مطالعات پايه و تهيه جداول تحليلي Swot
گام چهارم : تدوين راهبردهاي برنامه كالبدي در حوزه دخالت مستقيم
گام پنجم : ارائه طرح جامع 3 بعدي كالبدي از سايت مطالعاتي

خدمات قابل ارائه :

- انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها - تهیه طرح های هادی شهری - تهیه طرح های آماده سازی - مطالعه و برنامه ریزی بخشهای تاریخی شهری - ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری - طرح های حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزی، زلزله و سیل) - زیبا سازی شهری - تهیه طرح های تفکیک و تجمیع اراضی شهری در داخل و خارج از محدوده و حریم شهرها - تهیه طرح های آماده سازی اراضی - تهیه طرح شهرک های مسکونی، صنعتی، توریستی، گردشگری و ... - تهیه طرح های نوسازی، بازسازی و بهسازی بافتهای قدیمی و فرسوده - تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری - تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها - تهیه طرح های جزئیات شهرسازی - تهیه طرح توجیهی (تعیین کاربری) در خارج از محدوده و حریم شهرها - تهیه گزارش جهت درخواستهای قابل طرح در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج تفصیلی شهرها و کارگروه های تخصصی