ترافیک و حمل و نقل

ترافیک و حمل و نقل :

یكي از مشكلات زندگي بشر امروز ازدحام جمعيت وعدم توانايي زيرساخت هاي شهري درپاسخگويي به نياز آنها مي باشد. ازجمله ريرساختهاي مهمي كه تحت تأثير اين مهم قرارمي گيرد , زيرساخت حمل ونقل مي باشد. از طرفي امروزه افزايش تسهيلات حمل ونقل از طريق روشهاي مرسوم به دليل نياز به سرمايه گذاري كلان و زمان زياد جهت اجرا نمي تواند بعنوان راهکاري مناسبي واساسي محسوب گردد. لذا درسالهاي اخيرگرايش به استفاده ازمكانيزمهايي جهت بهره گيري از فناوريهاي نوين،استفاده بهينه از منابع موجود، ابتكار عمل و استفاده از تكنيكهاي مديريت ترافيك شهري در اغلب کشورها، به عنوان بهترين راهکارها مورد توجه مديران ترافيك كلان‌شهرها قرارگرفته است.

سیستم های هوشمند حمل و نقل :

يكي ازجديدترين ومؤثرترين راهكارهاي مديريت ترافيك كه از فن آوري اطلاعات نشأت مي گيرد ايده بكارگيري سيستم هاي هوشمند حمل ونقل (ITS) است كه مي تواند در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي افق تازه اي براي دستيابي به تحرك پويا و روان درجامعه ارتباطي واطلاعات وارائه خدمات بهتر به شهروندان ايجاد‌نمايد.اين مقاله پس از بررسي ضرورت گرايش به فن آوريهاي نوين درعرصه حمل ونقل وازديدگاه مديريت شهري، به تعريف سيستم هاي هوشمند حمل ونقل، نحوه عملكرد،معماري، انواع خدمات و معرفي زيرسيستمهاي مرتبط يا سيستم مذكور خواهدپرداخت. در ادامه به اقداماتي که دربرنامه ريزي و استقرار ITS و بومي نمودن سيستم مذکور در هر منطقه لازم است موردتوجه قرارگيردوهمچنين لزوم همکاري هاي بين سازماني اشاره‌خواهد‌شد. در جهان امروز حمل ونقل مقوله اي است كه تمام مردم بنحوي با آن در ارتباط مستقيم هستند و به موازات رشد و توسعه شهرها نياز به خدمات و تسهيلات همگاني نيز افزايش يافته است و اين امر به نوبه خود ، ابعاد جديدي به مسايل عمومي كلان شهرهابه ويژه مسئله حمل ونقل آن خواهد داد. اثرات نامـطلوب مـسئله بـر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه نيازي به روشنگري ندارد و اين خود لزوم آينده نــگري و برنامه ريزي صحيح را به منظور تدارك به موقع ظرفيت مناسب و كافي براي شبكه حــمل ونقــل شهري مورد تاكيد قرار دهد.
امروزه سياست سرمايه گذاري حاكم از طرف مديران ومتوليان امرحمل ونقل وترافيك بيش ازراهكارهاي مبتني بر توسعه وساخت شبكه هاي حمل ونقل به سمت راهكارهاي مديريت ترافيك مانند مديريت كاهش تقاضا وتؤام با آن كنترل ترافيك وداشتن نگرش سيستمي بر اين موضوع، معطوف گشته است.ازطرفي امروزه فن آوري اطلاعات درگستره خود روش هاي مديريت ترافيك رانيزتحت الشعاع قرارداده است.بطوريكه درحال حاضر روش هاي مديريت ترافيك بابكارگيري فن‌اوري‌اطلاعات به نحو شايسته اي از تكنولوژي مدرن براي توسعه ترافيك و برآوردن نيازها وخواسته هاي كاربران بهره مي گيرد.